logo

ARF Multimedier

Vi varetager dine mediepolitiske interesser

SLS

ARF Multimedier er medlem af samarbejdsforum for danske lytter of seerorganisationer, som i daglig tale kaldes SLS.

Medlemmerne i SLS er:
KLF Kirke og Medier, EU-modstandernes lytter og seerforbund og ARF Multimedier

Formålet er at fremme lytternes og seernes indflydelse og kontakt med de landsdækkende, regionale og lokale elektroniske medier, med særlig fokus på public service-radio og Tv-stationer.
Dette sker for at fremme den folkelige indflydelse på samfunds- og kulturudviklingen i Danmark.
Formålet er endvidere at fremme lytternes og seernes indflydelse på udviklingen for public service på internationalt plan gennem relevante organisationer.
I SLS prøver vi at sikre kvalitet, objektiv, information i public service-medierne, samt et bredt og alsidigt udbud af radio og tv udsendelser.
Det gør vi ved  direkte dialogmøder  med DR og TV2.
SLS har hørringsret når folketinget, laver lovgivning på radio og tv-området.
SLS udpeger en repræsentant til Radio og tv nævnet.
I SLS arbejde vi for fællesskabet og tror på at vi opnår bedst mulig indflydelse, ved at løfte i flok.

UDSPIL TIL MEDIEFORHANDLINGERNE 2022

01 Indledning
Samarbejdsforum for danske lytter- og seerorganisationer (SLS) præsenterer hermed sit udspil til
regeringens forhandlinger om en ny medieaftale. De igangværende medieforhandlinger finder sted
i en brydningstid, hvor det er vigtigere end nogensinde at sikre og styrke den særlige danske
tradition for public service.
Vi står i en tid, hvor mediebilledet er præget af et voldsomt pres udefra i form af fremadstormende
udenlandske streamingtjenester, voksende betydning af sociale medier og techgiganternes
stigende kontrol med mediebilledet og ikke mindst infrastrukturen. I denne situation er det af
afgørende betydning, at dansk public service styrkes og udbygges, at der sikres fri og lige adgang til
alle public service-medier, samt at den danske public service garanteres frihed og uafhængighed i
form af det såkaldte armslængdeprincip. Public service er en grundpille i det danske demokrati, og
der påhviler Folketinget et stort ansvar for at sikre, at dansk public service fortsat kan være
folkeoplysende og kulturbærende i et mediebillede under stærk forandring.
Vi ser gerne, at der laves et bredt og flerårigt forlig, så det giver mediehusene arbejdsro.
02 Tilgængelighed
Alt public service-indhold skal som udgangspunkt være frit tilgængeligt for alle borgere i Danmark.
03 Medieskat
I forbindelse med omlægningen af licensen til medieskat er det vores ønske, at indtægterne fra
denne skat deponeres i en til formålet oprettet fond eller pulje, hvorfra midlerne kan fordeles til de
forskelllige public service-formål. Dermed gøres dansk public service ikke til genstand for årlige
politiske tovtrækkerier i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, og armslængdeprincippet
opretholdes. Medieskatten bør altså ses på samme måde som kirkeskatten. Det samlede beløb,
som årligt afsættes til dansk public service bør øges væsentligt.
04 DR
Vi ønsker, at DR styrkes gennem en forhøjelse af bevillingerne, da der er et stort behov for en stærk
public service-virksomhed, som kan styrke det danske indhold og dansk kultur og sprog. Samtidig
skal DR sikres redaktionel og journalistisk frihed udenfor direkte politisk kontrol. Vi anser DR for at
være den eneste uafhængige yder af public service samt en grundsten i det danske demokrati og
garant for bevarelse af dansk kultur og sprog. Derfor er det afgørende vigtigt, at DR frit kan udvikle
sig i en tid, hvor presset fra udenlandske medier stiger kraftigt. Vi anbefaler, at DR fortsat skal drive
musikkanalerne P6 Beat og P8 Jazz samt pålægges at skabe en kulturkanal på tv. Der bør også ske
en opprioritering af nyhedsdækningen på DR. Bestyrelsen i DR bør vælges af et repræsentantskab
på samme måde som bestyrelserne bliver det i TV 2-regionerne, ligesom brugerne bør sikres en
plads her.
05 Regionale radio- og tv-stationer
De regionale radio- og tv-stationer leverer et stort bidrag til den regionale nyheds- og
kulturformidling. De er med til at sikre den aktive, demokratiske dialog i lokalsamfundet. Vi mener,
der er behov for en yderligere styrkelse af lokale og regionale medier, som kan medvirke til, at
disse medier rustes til en digital fremtid og til at skabe mere relevant indhold også til yngre
brugere.
DR-regionerne bør styrkes sammen med trafikradioen. Det er fortsat vigtigt, at P4 er tilgængelig for
alle. TV 2-regioners muligheder bør ligeledes styrkes økonomisk. TV 2-regionerne har aldrig fået de
nødvendige økonomiske midler til drift af deres selvstændige kanaler, som derfor ikke fungerer
optimalt. Til gengæld bør det kræves, at stationerne samarbejder om en fælles platform til
udveksling af indslag. TV 2-regionernes økonomi bør revurderes, så fordelingen tager hensyn til
antallet af kommuner i den enkelte regions sendeområde samt regionens geografiske størrelse.
06 TV 2’s hovedkanal
Vi ønsker, at TV 2 fortsat fastholdes som en statsejet, dansk alternativ yder af public service.
Frasalg af statens aktier i TV 2 kan ikke komme på tale. TV 2s hovedkanal bør styrkes og
genetableres som public service-kanal. I den forbindelse skal den gøres frit tilgængelig i hele
Danmark og friholdes fra abonnement eller anden form for brugerbetaling. Dette kan i praksis ske
via TV 2 Play. Samtidig bør TV 2 opfylde målbare krav på områder som kultur, etik, sprog,
tilgængelighed m.m.
07 Radiodækning i Danmark
Vi ønsker, at det i den kommende forligsperiode vedtages at bevare FM-båndet for at sikre den frie
og lige adgang til radio i Danmark. Alle borgere skal både i hjemmet og på farten uhindret og i en
ordentlig kvalitet kunne høre offentligt finansierede radiokanaler. Intet sted i landet må der være
områder uden dækning.
08 Public service og reklamer
Sammenblanding af reklamer og public service er et problem. Vi anser kommercialisering for at
være uforenelig med selve princippet bag public service. Derfor skal Radio- og tv-nævnet sikres
beføjelser til at garantere, at public service-udsendelser ikke bliver udsat for reklameafbrydelser,
sponsorering eller skjult reklame. Det gælder alle kanaler, der er offentligt finansierede. Samtidig
skal der gøres tiltag for at bremse tendensen til omsiggribende egenreklame hos DR og TV 2.
09 Public service-puljen
Public service-puljen skal ikke udvides og bør kun gå til mediehuse under dansk lovgivning og være
tilknyttet tilsvarende forpligtelser. Vi anser puljen som en unødig kommercialisering af public
service-begrebet, men anerkender, at den kan bruges til relevante formål. Vi ønsker, at det
fremover bliver muligt for regionalstationerne at søge midler fra puljen. Samtidig skal det være et
krav for at modtage midler, at de pågældende film/udsendelser gøres frit tilgængelige for alle i
Danmark evt. efter en kort karensperiode. Derudover ønsker vi, at repræsentanter for lytter-
seerorganisationerne i Danmark får fast sæde i de udvalg, som fordeler midlerne fra public servicepuljen.